Clubreglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden van de Basketbalclub Dino Brussels vzw en de leden van de VZW. Wie als lid verbonden is, of toetreedt, verklaart zich akkoord met onderstaand reglement.

 

 1. Lidgeld en aansluiting

Om spelend lid te worden van de basketbalclub Dino Brussels vzw dient lidgeld betaald te worden. In dit lidgeld is inbegrepen:

 • aansluiting bij de BASKETBAL.VLAANDEREN
 • verzekering tijdens trainingen, competitiewedstrijden en officiële clubtornooien
 • vergoeding van de coaches en de scheidsrechters
 • gebruik van competitie-kledij ( shirt, broek)
 • gebruik van sportinfrastructuur en clubbasketballen

Het lidgeld dient betaald te worden voor de aanvang van de officiële competitie. Indien het lidgeld niet tijdig betaald wordt, kan het bestuur beslissen de speler/speelster te weren uit de trainingen en wedstrijden of zelf schrappen uit de club. In geval van niet-betaling is de speler ook niet verzekerd tegen mogelijke ongevallen en is de speler zelf verantwoordelijke voor medische of materiële kosten in geval van een ongeval.

Daarnaast dient elke speler/speelster bij de aanvang van de trainingen een verplicht medisch onderzoek aan te gaan. Een speler/speelster kan pas deelnemen aan de officiële competitie, indien het medische attest van BASKETBAL.VLAANDEREN correct ingevuld is door de huisdokter én in het bezit is van de coach / ploegverantwoordelijke.

De medische attesten kan je downloaden van onze site bij de rubriek documenten.

 

 1. Gedragscode, fair-play en tucht

Aangezien elk lid van de club Dino Brussels vertegenwoordigt, zal hij of zij zich op een voorbeeldige, sportieve en correcte manier gedragen zodat het imago van de club op een positieve wijze naar buiten gedragen wordt. We verwachten hetzelfde gedrag van ouders en sympathisanten. Wanneer er problemen mochten optreden, probeer deze met de verantwoordelijke of het Bestuur op te lossen.

 • Gevallen van pesterijen en vandalisme zullen streng aangepakt worden.
 • Drugs zullen onder geen enkele vorm getolereerd worden binnen de club! Alcohol & tabak zijn strikt verboden tijdens wedstrijden en trainingen.
 • Elk lid dat, op welke wijze ook, de naam van de club in diskrediet brengt, zal zich bij het bestuur dienen te verantwoorden en kan gesanctioneerd worden.
 • Wanneer de club aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die voor, tijdens of na een wedstrijd of een training door een lid wordt aangericht, dan zal de club die schade op dat lid verhalen.
 • Fair-play op het veld en naast het veld wordt hoog in het vaandel van de club gedragen.
  • Op het terrein dienen de instructies van de coach gevolgd te worden en wordt er geen wangedrag geduld.
  • Iedere speler én coach gedragen zich steeds correct t.o.v. de scheidsrechter en de wedstrijdleiding, ook al zijn er fases van discussie tijdens de wedstrijd.
  • Negatieve en discriminerende taal door spelers, ouders, supporters en sympathisanten van de club worden NIET getolereerd en zijn volledig uit den boze.
  • Voor én na elke wedstrijd zal iedere speler de tegenstrevers & scheidsrechter(s) de hand drukken.
 • Een lid dat tijdens een wedstrijd wordt uitgesloten en voor een tuchtraad moet verschijnen, zal de eventuele boete en procedurekosten dienen te betalen.

 

 1. Wedstrijd en trainingen
 • De spelers/speelsters zullen het terrein niet betreden tijdens de trainingen, zolang deze niet vrij is. De coaches begeleiden de spelers/speelsters enkel tijdens de trainingsuren. Vóór de start van de trainingen zijn de spelers/speelsters niet onder begeleiding van coaches en dienen de spelers/speelsters te wachten buiten de zaal.
 • Op training wordt 100% inzet verwacht. Het storen van de trainingen is dan ook uit den boze. Als de coach uitleg geeft, houden we de basketballen stil. Tracht alle opdrachten zo perfect mogelijk uit te voeren. Zet je maximaal in op training. In ploegen met een groot aantal spelers zal de inzet mee bepalend zijn voor de wedstrijdselectie.
 • Tijdens de training heeft de coach altijd gelijk. Discussies kunnen enkel na de training.
 • De kleedkamers zullen steeds netjes worden achtergelaten.
 • De spelers/speelsters bieden zich voor de wedstrijden op het door de coach bepaalde tijdstip aan. Doorgaans verwachten we dat de spelers/speelsters aangekleed op het terrein staan 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd.
 • Tijdens de wedstrijden dient de uitrusting en de opwarmshirt correct en verplicht te worden gedragen.
 • Spelers/speelsters van de ploegen vanaf U14 overhandigen voor de wedstrijd hun identiteitskaart aan de ploegverantwoordelijke of coach. Wanneer deze ontbreekt, dan betaalt de speler/speelster de (door BASKETBAL.VLAANDEREN) vastgestelde boete aan de ploegverantwoordelijke.
 • De spelers/speelsters helpen bij thuiswedstrijden de verantwoordelijken met het klaarzetten en het afruimen van het terrein.
 • Alle spelers/speelsters zijn verplicht na elke wedstrijd een douche te nemen.

 

 1. Aanwezigheden

We verwachten dat elk speler/speelster op zeer regelmatige basis deelneemt aan de trainingen en de wedstrijden (wanneer de speler/speelster het niveau heeft om aan wedstrijden deel te nemen).

Afwezigheden op trainingen en wedstrijden worden steeds vooraf gemeld aan de coach. Bij onverwachte afwezigheid verwittigt de speler/speelster zo snel mogelijk:

 1. Eerst de coach
 • bij training : de coach van de betreffende ploeg wordt dezelfde dag vooraf verwittigd via telefoon of SMS
 • bij competitiematchen : de coach van de betreffende ploeg wordt ten laatste 1 dag vooraf verwittigd via telefoon of SMS
 1. Dan de ploegverantwoordelijke (indien de coach niet bereikt kan worden)
 2. Dan een bestuurslid

Wanneer een speler/speelster op het laatste moment ziek valt vlak voor een competitiewedstrijd, dient hij de coach zo snel mogelijk vooraf te verwittigen zodanig dat de coach de nodige maatregelen kan treffen.

De training mag op geen enkel moment verlaten worden zonder toelating van de coach. De ouders komen de kinderen tijdig ophalen na de training tot max. 10 min. na het einde ervan. Indien deze te laat zouden komen door specifieke omstandigheden dienen ze steeds vooraf de coach of ploegverantwoordelijke te verwittigen via telefoon of SMS dit met betrekking tot het toezicht. Dit geldt ook voor het ophalen na een wedstrijd. De coach of ploegverantwoordelijke kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de opvang van de kinderen.

Elk lid van de club ontvangt voor het begin van het seizoen de nodige informatie m.b.t. verantwoordelijken en hun telefoonnummers. of kan deze informatie terugvinden op de website van de club.

 

 1. Gebruik van de infrastructuur

Iedereen dient zich aan te passen aan het reglement van de sporthal waarin wordt getraind of gespeeld.

Na elke wedstrijd moeten de uitrustingen aan de ploegverantwoordelijke overhandigd worden. Iedere ploegverantwoordelijke zal instaan voor het correct wassen van de wedstrijduitrustingen. Er wordt een beurtrol ingelast voor de ouders.

De spelers zijn na de trainingen en de wedstrijden verantwoordelijk voor het correct en zorgvuldig wegbergen van het materiaal. Al onze coaches zullen streng optreden indien dit niet gebeurt.